PREUS-VENDES-DEVOLUCIONS

L’import de la taxa es troba regulat a l’ordenança l’Ordenança Fiscal núm. 28 reguladora del servei de piscines, instal•lacions esportives i d’altres serveis anàlegs.

Un cop efectuat el pagament no es retornarà el seu import, llevat que el servei públic, l’activitat administrativa o el dret a la utilització o aprofitament del domini públic no es presti o desenvolupi per causes no imputables al subjecte passiu (art. 26.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals).